Od 20.06.2024 do 01.07.2024 máme dovolenku. Všetky objednávky budú vybavené po návrate. Ďakujem

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.gurumotors.sk

 

Znenie a účinnosť od 1.11.2019

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

 

(1.1) Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu (internetového obchodu) http://www.gurumotors.sk (ďalej len „obchod“). Nákup tovaru v zmysle týchto obchodných podmienok môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ich Reklamačným poriadkom, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke http://www.gurumotors.sk a príslušnými právnymi predpismi.

(1.2) Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie prevádzkovateľ živnosti Jozef Zamborský, so sídlom: Ľudovíta Štúra 428851, 08501 Bardejov, IČO: 46536132, DIČ: 1082787398, IČDPH: SK1082787398, telefonický kontakt: 00421 944 025 711 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“ alebo „GuruMotors“).

(1.3) Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

(1.4) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, cenu tohto tovaru, výber spôsobu a ceny dopravy, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

(1.5) Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

 

Zhrnutie základných údajov predávajúceho:

 

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Zamborská

Sídlo: Ľudovíta Štúra 4288/51, 085 01 Bardejov

Prevádzka: B.S.Timravy 6, 085 01 Bardejov

IČO: 52675548

IČDPH: SK 1086 656 208

telefonický kontakt: 00421 944 025 711

e-mail: info@gurumotors.sk

IBAN: SK96 0900 0000 0051 6299 7002

 

Článok 2

Prevádzková doba

 

(2.1) Objednávky cez internet ako aj vyzdvihnutie tovaru môže zákazník uskutočniť v nižšie uvedenom čase.

Otváracia doba e-shopu (GuruMotors):

Pondelok – Piatok: 8:00 - 17:00

Otváracia doba miesta pre osobný odber (Autosendek) B.S.Timravy 6, 085 01 Bardejov:

Pondelok – Piatok: 8:00 - 17:00

Sobota: 8:30 – 12:00

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O Prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky a v čase čerpania dovolenky budú zákazníci informovaní na http://www.gurumotors.sk.

 

Článok 3

Postup pri objednávaní

 

(3.1) Zákazník si môže cez e-shop http://www.gurumotors.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "PRIDAŤ DO KOŠÍKA".

(3.2) Po stlačení tlačidla "PRIDAŤ DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky je podmienené pravdivým a úplným vyplnením údajov, ktoré od zákazníka systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov (neúplné identifikačné údaje) sa objednávka považuje za neúplnú a zrušenú. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže GuruMotors registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii (neplatí pre neregistrovaných zákazníkov) bude každému zákazníkovi vytvorené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch v GuruMotors identifikovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky. Prihlasovacie údaje sa odporúčajú zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.gurumotors.sk pod menom príslušného zákazníka.

(3.3) Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s vlastnosťami objednaného tovaru, o výške jeho ceny a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme GuruMotors, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky je akceptovaním návrhu spotrebiteľa na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade tovaru na mieru (autolaky) sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú potvrdením a odoslaním objednávky zo strany zákaníka a doručením e-mailového potvrdenia o akceptácii objednávky kupujúcemu zo strany obchodníka. V prípade odmietnutia prevziatia tovaru vyrobeného na mieru zo strany kupujúceho, má kupujúci právo obdržať finančnú náhradu nákladov vzniknutých na výrobu tovaru vyrábaného na mieru, ako aj náklady na expedíciu, ktoré vznikli pri expedícii neprevzatého tovaru. Kupujúci bude informovaný e-mailom o výške sumy vzniknutých nákladov navýrobu tovaru na mieru ako i o výške expedičných nákladov a súčasne mu budú odovzdané inštrukcie na úhradu sumy, ktoré pokryjú vzniknuté škody obchodníkovi.

(3.4) Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.11.2019.

 

Článok 4

Platobné podmienky

 

(4.1) Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s výberom platby vopred, môže zákazník zmluvnú sumu uhradiť formou platobnej brány GoPay. Po pripísaní sumy na náš účet bude zákazníkovi bezodkladne zaslaný tovar. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné uhradiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.

(4.2) V prípade, že si spotrebiteľ vybral platbu na dobierku, je povinný si objednaný tovar prevziať a uhradiť cenu uvedenú v objednávke prepravcovi. Ak si spotrebiteľ objednaný tovar od prepravcu neprevezme, bude upozornený sms správou o dĺžke doby uloženia objednáného tovaru u prepravcu. V prípade, že si spotrebiteľ tovar neprevezme do uplynutia lehoty a neuplatní si právo na odstúpenie od zmluvy, budú mu účtované náklady na prepravu objednaného tovaru. 

 

Článok 5

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

(5.1) GuruMotors sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi bezodkladne, no najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia plnej výšky sumy objednávky alebo od akceptovania objednávky, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak GuruMotors nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa takýto tovar dodať zákazníkovi najneskôr do 20 pracovných dní od akceptácie objednávky.

(5.2) Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny na účet GuruMotors, na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa predávajúci a zákazník nedohodnú inak.

(5.3) GuruMotors sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak je suma objednávky nižšia ako 100,00 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Ak suma objednávky je najmenej 100,00 €, predávajúci dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej republike). Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom predávajúceho včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

(5.4) Ak si zákazník vyberie spôsob dopravy možnosť osobného odberu na adrese B.S.Timravy 6, 08501 Bardejov, bude tento možný len po notifikačnom e-maily „objednávka pripravená na vyzdvihnutie“. Pri takto spôsobe dodania sa GuruMotors zaväzuje spracovať a pripraviť objednávku na vyzdvihnutie do 72 hodín od akceptácie objednávky. Pri takomto spôsobe dodania je potrebné plnú výšku sumy objednávky uhradiť buď vopred cez platobnú bránu GoPay alebo sa objednávka zmení na rezerváciu tovaru v kamennej prevádzke, kde si už platbu za rezervovaný tovar vyberiete podľa podmienok kamennej predajne (hotovosť/platba kartou). 

(5.5) Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

 

Článok 6

Zrušenie objednávky

 

(6.1) Ustanoveniami tohto článku 6 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.gurumotors.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku 7 nižšie. Takýto zákazník vystupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 7.

(6.2) Zrušenie objednávky zo strany GuruMotors

GuruMotors si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, GuruMotors bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky zaplatil a nedôjde k dohode medzi GuruMotors a zákazníkom o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, GuruMotors sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

(6.3) Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

Zákazník má právo zrušiť objednávku oznámením zaslaným písomne na adresu sídla  predajcu uvedenú vyššie, podaným telefonicky na vyššie uvedenom čísle alebo vyššie uvedenom e-mailom, a to v prípade, že cena z objednávky ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník zruší objednávku po uhradení ceny, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 5, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je na objednávku" aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny.

 

Článok 7

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

 

(7.1) Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na vyššie uvedenej adrese alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

(7.2) Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý je dostupný ako príloha na stiahnutie na konci týchto Obchodných podmienok.

(7.3) V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to osobne v sídle predávajúceho alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný s dokladom o kúpe od GuruMotors, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

(7.4) Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

(7.5) Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia (formuláru) o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

(7.6) V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

Článok 8

Reklamačné podmienky

 

(8.1) Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Akékoľvek odchýlky úplnosti dodávky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na faktúre alebo dodacom liste je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní predávajúcemu. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.

(8.2) V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov od dňa predaja. Záručná doba sa riadi podľa Občianskeho zákonníka a je zo zákona stanovená na 24 mesiacov. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť v na adrese predávajúceho vyššie.

(8.3) Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti GuruMotors za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inej formy daňového dokladu) a záručného listu do sídla predávajúceho. Zákazník a predávajúci sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju predávajúcemu navrhnúť e- mailom alebo telefonicky. Kontaktné údaje sú uvedené v článku 1.

(8.4) V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. GuruMotors nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

(8.5) Sťažnosti a podnety môže zákazník odoslať na e-mailovú adresu uvedenú v článku 1. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

 

Článok 9

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

(9.1) Od 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

(9.2) Orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

(9.3) Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

(9.4) Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

(9.5) V prípade začatia alternatívneho riešenia sporov sa môžete obrátiť na subjekt:

Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

ars@soi.sk , adr@soi.sk +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41

 

Článok 10

Ochrana osobných údajov

 

(10.1) Zákazník resp. dotknutá osoba poskytuje osobné údaje (svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu) predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, poprípade registrácia na internetovom obchode www.gurumotors.sk, informovanie o zvýhodnených ponukách a novinkách.

(10.2) Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu  podľa odseku 9.1. týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 9.1. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

(10.3) Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

(10.4) Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.gurumotors.sk.

(10.5) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 9.1. týchto podmienok.

(10.6) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

(10.7) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

(10.8) Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údajov o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, na územie Českej Republiky (výlučne spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.), a to len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a zákazník je kedykoľvek oprávnený tento súhlas odvolať písomnou formou.

(10.9) Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 9.1. a na účely uvedené v odseku 9.1. týchto podmienok predajcovi www.gurumotors.sk, so sídlom: Ľudovíta Štúra 428851, 08501 Bardejov.

Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.gurumotors.sk.

(10.10) Súhlas so spracúvaním osobných údajov – poskytnutie osobných údajov tretej strane

Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov predajcovi www.gurumotors.sk, so sídlom: Ľudovíta Štúra 428851, 08501 Bardejov, s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a údaje o zakúpenom tovare v rámci objednávky tretej strane a to spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.

Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.gurumotors.sk.

Prílohy:

Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF)