Od 20.06.2024 do 01.07.2024 máme dovolenku. Všetky objednávky budú vybavené po návrate. Ďakujem

Informácie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia GDPR pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.gurumotors.sk.

 

Znenie a účinnosť od 1.11.2019

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

 

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby („Vás“). Prevádzkovateľom je GuruMotors so sídlom na Ľudovíta Štúra 428851, 08501 Bardejov, IČO: 46536132, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bardejove ako „ Jozef Zamborský“.

Ochrana informácií a osobných údajov našich zákazníkov, obchodných partnerov a spolupracovníkov a dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky sú prioritou našej spoločnosti. V každom prípade vždy postupujeme v súlade s právnymi predpismi. Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

 

Príjemcovia osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov

 

GuruMotors spracúva Vaše osobné údaje, ktoré súvisia so službami obchodu a sú nevyhnutné pri dodaní tovaru a ktoré ste nám oznámili Vy v objednávacích formulároch a e-mailovou komunikáciou. Jedná sa o meno a priezvisko, trvalý pobyt, telefónny a e-mailový kontakt, adresa doručenia.

GuruMotors sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli s Vaším súhlasom, neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením Vašej objednávky napr. preprava objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou.

Naša interná metodika a informačný systém zaručujú, že Vaše osobné údaje budeme uchovávať najneskôr dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.

 

Práva dotknutých osôb

 

 • svoj súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať elektronickou poštou na adresu guru@gurumotors.sk, alebo písomne na adresu Monika Zamborská (GuruMotors), Ľ.Štúra 51, 085 01 Bardejov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme ich,
 • máte právo vyžiadať na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o účele ich spracovania,
 • máte právo na opravu Vašich osobných údajov,
 • okrem informácie o spracovávaní máte právo na kópiu údajov, ktoré sú o Vás spracovávané,
 • máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania súhlasu, alebo ak skončil účel spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov,
 • máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov ak:
  • popierate presnosť údajov, a to do doby, než prevádzkovateľ správnosť overí,
  • údaje nie sú potrebné pre účely spracovania, avšak požadujete ich spracovanie na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
  • ste namietali proti spracovaniu, pokiaľ nebude preverené, že oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami,
  • spracovanie údajov bolo protiprávne a požadujete namiesto vymazania údajov len obmedzenie ich spracovania,
 • pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

 

Prípadné pripomienky, otázky a podnety môžete adresovať prostredníctvom elektronickej pošty na e- mailovej adrese: guru@gurumotors.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 00421 944 025 711, alebo písomne na adrese: Monika Zamborská (GuruMotors), Ľ. Štúra 51, 085 01 Bardejov.