Od 27.02.2024 do 04.03.2024 máme dovolenku. Všetky objednávky budú vybavené po návrate. Ďakujem

Reklamačný poriadok pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.gurumotors.sk.

 

Znenie a účinnosť od 1.11.2019

 

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru ktoré predávajúci predal kupujúcim prostredníctvom elektronickej objednávky. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

Predávajúcim sa v týchto Reklamačných podmienkach rozumie prevádzkovateľ živnosti Jozef Zamborský, so sídlom: Ľudovíta Štúra 428851, 08501 Bardejov, IČO: 46536132, DIČ: 1082787398, IČDPH: SK1082787398, telefonický kontakt: 00421 944 025 711, e-mail: info@gurumotors.sk (ďalej ako „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“ alebo „GuruMotors“).

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, cenu tohto tovaru, výber spôsobu a ceny dopravy, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

Článok 1

Reklamačné podmienky

 

(1.1) Uplatnenie reklamácie je možné vykonať počas prevádzkovej doby v mieste prevádzky prevádzkovateľa uvedenom vyššie, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru (faktúru, pokladničný blok).

(1.2) Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Akékoľvek odchýlky úplnosti dodávky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na faktúre alebo dodacom liste je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní predávajúcemu. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.

(1.3) V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka a je zo zákona stanovená na 24 mesiacov. Kupujúci si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť  na adrese predávajúceho vyššie.

(1.4) Záručná reklamácia

Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie chybný výrobok späť a vráti kúpnu cenu. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak chybnosť tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

(1.5) Pri uplatnení práva na opravu prinesie kupujúci reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti GuruMotors za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie kupujúci reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inej formy daňového dokladu) a záručného listu do sídla predávajúceho. Kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má kupujúci záujem o takú dohodu, môže ju predávajúcemu navrhnúť e- mailom alebo telefonicky. Kontaktné údaje sú uvedené vyššie.

(1.6) Reklamácia omylu spôsobeného zo strany predávajúceho (množstvo, druh, cena, apod.)

Osoba vybavujúca reklamácie (prevádzkovateľ) ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

(1.7) V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená kupujúcim, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. GuruMotors nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

(1.8) Sťažnosti a podnety môže kupujúci odoslať na e-mailovú adresu guru@gurumotors.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

 

Článok 2

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

(2.1) Od 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

(2.2) Orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

(2.3) Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

(2.4) Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

(2.5) V prípade začatia alternatívneho riešenia sporov sa môžete obrátiť na subjekt:

Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

ars@soi.sk , adr@soi.sk +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41